OCD Opleidingen
Kom bij ons je grenzen verleggen

SINE LIMITE

Het samenwerkingsverband passend onderwijs in Deventer, Sine Limite, is hecht en rust op de stevige pijlers van een jarenlange intensieve samenwerking tussen schoolbesturen. Maar ook met de directe partners, de gemeente en verschillende zorgpartners bestaat een gedegen samenwerking. 

Sinds 2010 geldt de wet Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE). Doel van de wet is om het peuterspeelzaalwerk te integreren met kinderopvang, om zo te zorgen voor een groter aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor peuters met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand. In Deventer gunnen we ieder kind een goede start op de basisschool.

Ons VVE-beleid is daarom ambitieus: ieder kind dat het nodig heeft krijgt VVE; ouders van kinderen met een VVE-toekenning zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind; tussen ‘voorschool’ en basisschool is een doorgaande lijn; door een prima (VVE-)aanbod van kindercentra en scholen ontwikkelen kinderen met een VVE-toekenning zich optimaal; het effect van ons VVE-beleid wordt gevolgd via de VVE-monitor zodat we kunnen blijven verbeteren

Kenniscentrum VVE organiseert toetsing van het taalniveau van medewerkers van VVE-kindercentra en biedt zo nodig scholing aan. Gemeente Deventer stelde hiervoor eenmalig subsidie beschikbaar. In 2014 nemen ongeveer honderd medewerkers deel aan dit traject.

 

Waarom een training van OCD Opleidingen?