Algemene voorwaarden

 

 Algemene voorwaarden OCD Opleidingen 2024 

Artikel 1 Begripsomschrijving 

OCD Opleidingen: De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan OCD Opleidingen op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. 

Opdrachtgever: De wederpartij van OCD Opleidingen, alsmede degenen die met OCD Opleidingen in onderhandeling treden. 

Deelnemer: De personen die deelnemen aan een door OCD Opleidingen verzorgde cursus of opleiding. 

Artikel 2 Toepasselijkheid en geldigheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij OCD Opleidingen als opdrachtnemer optreedt. 

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen opdrachten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door OCD Opleidingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtnemer worden door OCD Opleidingen niet aanvaard en blijven buiten toepassing. 

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten 

3.1 OCD Opleidingen brengt op basis van een kennismakingsgesprek een offerte uit aan opdrachtgever. De geldigheidsduur van deze offerte bedraagt 30 dagen na het versturen van de offerte. Hierna vervalt dit aanbod. 

3.2 Bij schriftelijk akkoord van Opdrachtgever op de door OCD Opleidingen uitgebrachte offerte komt de overeenkomst tot stand en is OCD Opleidingen gebonden tot uitvoering van de opdracht. 

Artikel 4 Inschrijvingen 

4.1 Opdrachtgever kan zich voor een cursus of opleiding inschrijven door verzending per fax, e-mail of terhandstelling van een inschrijfformulier. 

4.2 Een opdracht tot het geven van een cursus of opleiding wordt door OCD Opleidingen aanvaard met de voorbehouden van voldoende inschrijvingen en wijziging van de locatie, ook al blijkt zulks niet uit de in artikel 3.1 genoemde schriftelijke bevestiging. 

Artikel 5 Annulering 

5.1 Na opdrachtverstrekking bieden wij de mogelijkheid om binnen 14 dagen na opdracht, maar voordat de uitvoering is ingegaan, kosteloos af te zien van de opdracht, mits hier niet schriftelijk van is afgeweken. 

5.2 Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum van de cursus of opleiding wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is opdrachtgever volledige betaling verschuldigd. 

5.3 Indien uit de annulering nog een terugbetalingsverplichting voortvloeit, dan zal OCD Opleidingen, deze terugbetaling binnen 30 dagen op het door opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer voldoen. 

5.4 In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger de cursus of opleiding te laten volgen. 

5.5 OCD Opleidingen behoudt zich, alleen in overleg met de opdrachtgever, het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

Artikel 6 Wijzigingen en afzeggingen 

6.1 Na totstandkoming van de overeenkomst voor een training kunnen alleen nog wijzigingen in het programma worden doorgevoerd indien de opdrachtgever een verzoek daartoe tijdig en schriftelijk aan OCD Opleidingen bekend heeft gemaakt en de wijzigingen schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard. OCD Opleidingen heeft het recht om haar toestemming aan de gewenste wijzigingen te onthouden of hieraan nadere (financiële) voorwaarden te stellen. Voor incompany trainingen gelden aanvullende voorwaarden, zie hiervoor artikel 6 lid 6,7,8 en 9. 

6.2 Indien de opdrachtgever de gewenste wijzigingen uitsluitend mondeling of per telefoon aan OCD Opleidingen doorgeeft rust het risico voor de eventuele onjuiste of niet-uitvoering van deze wijzigingen geheel bij de opdrachtgever. OCD Opleidingen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit. 

6.3 Indien als gevolg van de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen de training moet worden uitgesteld of langer duurt dan is overeengekomen dan is OCD Opleidingen niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit. 

6.4 De opdrachtgever dient incidentele afzeggingen minstens 2 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst schriftelijk te melden bij de aan de training gekoppelde projectregisseur. Indien de klant dit niet of te laat doet, wordt de les als gegeven beschouwd. 

6.5 De opdrachtgever kan bij een taaltraining van 21 lesuren of meer maximaal 2 lessen kosteloos verplaatsen naar een andere datum. Voor taaltrainingen van minder dan 21 uur en Microsoft-trainingen geldt dat er maximaal 1 les kosteloos verplaatst mag worden naar een andere datum. In alle gevallen geldt dat een verplaatsing binnen de termijn zoals vermeld in artikel 6 lid 4 moet worden doorgegeven. 

Wijzigingen incompany groepstrainingen 

6.6 Voor incompany groepstrainingen gelden aanvullende voorwaarden op de voorwaarden voor 1 op 1 trainingen. In de basis gelden voor alle overeenkomsten gesloten met OCD Opleidingen voor alle trainingen, met uitzondering van de specifieke diensten waarvoor aanvullende voorwaarden zijn opgesteld (zoals deze voorwaarden voor het aanbrengen van wijzigingen inzake incompany groepstrainingen). 

6.7 Voor incompany groepstrainingen geldt dat deze altijd doorgaan volgens planning, ook als 1 of meerdere cursisten niet aanwezig kunnen zijn. We zorgen dan samen met de trainer voor extra instructies en/of huiswerk zodat de niet aanwezige cursisten kunnen bijblijven. 

6.8 Indien de hele groep op niet bij een les aanwezig kan zijn is het mogelijk om de training eenmalig te verplaatsen, indien dit minimaal 2 werkdagen van tevoren schriftelijk aan de betrokken projectregisseur is doorgegeven. 

6.9 Na aanvang van een incompany training kan de samenstelling van de groep(en) niet meer gewijzigd worden. Hiervoor is gekozen zodat kwaliteit voor zowel de bestaande als nieuwe cursisten kan worden gewaarborgd. 

Artikel 7 Doorlooptijd trainingen 

Om de kwaliteit en het eindresultaat van de training, voor de cursist, te waarborgen en trainers en werknemers van OCD Opleidingen te beschermen tegen piekdrukte, uitstel en inkomstenderving hebben we maximale doorlooptijden die we hanteren voor trainingen. 

7.1 Een 1 op 1 training die door opdrachtgever/cursist wordt afgenomen heeft een maximale doorlooptijd van 6 maanden vanaf het moment dat de 1e les met een trainer heeft plaats gevonden. Hierbij zijn we uitgegaan van trainingen die bestaan uit 14 lessen van 1,5 uur, trainingen die meer of minder lessen bevatten hebben een maximale doorlooptijd naar evenredigheid. 

7.2 Uitzondering op artikel 7 lid 1 is het uitzonderlijke geval dat de trainer van de cursist kennis om welke reden dan ook niet in staat is om de training te geven. Het traject wordt dan opnieuw gestart en de doorlooptijd daarmee ook conform het aantal overgebleven lessen. 

7.3 Voor incompany groepstraining geldt de maximale doorlooptijd zoals is opgenomen in de offerte. Bij het ontbreken van deze doorlooptijd in de offerte gelden de voor de start van de training overeengekomen lesdata. In het geval lessen verplaatst moeten worden gelden de voorwaarden inzake wijzigingen voor groepstrainingen zoals vastgelegd in artikel 6 lid 6,7,8 en 9. 

7.4 In het geval van langdurige ziekte waarbij de training uit overmacht moet worden uitgesteld is overleg tussen OCD Opleidingen en cursist/opdrachtgever noodzakelijk voor een maatwerkoplossing. In de basis wordt een training altijd afgerond en zijn bij vroegtijdig stoppen de annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Artikel 8 Prijs en betaling 

8.1 De prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. 

8.2 OCD Opleidingen is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan opdrachtgever door te berekenen. 

8.3 OCD Opleidingen behoudt zich het recht voor om, per lesdag een toeslag van € 20,00 door te belasten indien zij ten gevolge van een les die valt buiten kantoortijden 

(8:30 – 17:30 uur) een alternatieve lesruimte beschikbaar moet stellen. Dit geldt ook voor lessen die eindigen na 17.30 uur. 

8.4 Betaling dient te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum, op één van de door OCD Opleidingen kenbaar gemaakte bankrekeningnummers. 

8.5 Bij niet-tijdige betaling binnen de in factuur genoemde betalingstermijn is opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval OCD Opleidingen over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. 

8.6 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook. 

8.7 OCD Opleidingen is gerechtigd, alvorens haar diensten te leveren of daarmede voort te gaan, zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. 

8.8 Het totaal van het restant van de betaling is direct opeisbaar wanneer opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt, beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, opdrachtgever overlijdt of indien zijn/haar onderneming is stilgelegd of geliquideerd, dan wel wordt ontbonden en tevens in het geval opdrachtgever met enige betaling achterstallig is. 

8.9 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van aan OCD Opleidingen verschuldigde rente alsmede kosten. Vervolgens vindt er verrekening plaats met de oudst openstaande facturen, al vermeldt opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

8.10 Alle kosten van invordering van het door opdrachtgever verschuldigde zijn voor rekening van opdrachtgever, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250,--. 

Artikel 9 Lever- en doorlooptijd 

9.1 Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Bij niet-tijdige levering dient OCD Opleidingen schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

9.2 Opgegeven doorlooptermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Bij niet-tijdige doorloop van overeengekomen planningen of levering dient OCD Opleidingen schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Indien opdrachtgever nadrukkelijk afgesproken doorlooptermijnen of planningen niet nakomt, staat het OCD Opleidingen vrij een vergoeding te vorderen, zijnde 4% per maand van de overeengekomen opdracht, voor de duur van de afwijkende doorlooptermijn of planning. 

Artikel 10 Overmacht 

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van OCD Opleidingen liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van OCD Opleidingen uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, in beslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen. 

10.2 Ingeval van overmacht heeft OCD Opleidingen het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van OCD Opleidingen. 

Artikel 11 Intellectuele eigendom 

11.1 OCD Opleidingen behoudt het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door of namens OCD Opleidingen vervaardigd onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een cursus of opleiding. 

11.2 Zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van OCD Opleidingen is het niet toegestaan om onderwijsmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, dan wel zulk onderwijsmateriaal aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking of in gebruik te stellen. 

11.3 Opdrachtgever is gehouden het in artikel 8.1 weergegeven onderwijsmateriaal op eerste verzoek aan OCD Opleidingen te retourneren, zulks op straffe van een direct opeisbare boete ad € 450,-- per dag. 

Artikel 12 Deelnemers, lessen, onderwijsmateriaal 

12.1 De tot stand gekomen overeenkomst tussen partijen leidt voor OCD Opleidingen tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat de deelneming de opleiding met succes zal doorlopen c.q. afronden. 

12.2 OCD Opleidingen heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of opleiding verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens de opdrachtnemer onverlet. 

12.3 Voor zover OCD Opleidingen voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van – of medewerking door – opdrachtgever, respectievelijk de deelnemer, is OCD Opleidingen uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking. 

12.4 OCD Opleidingen kan nimmer gehouden zijn cursussen en/of opleidingen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd. 

12.5 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor weigering van de dienstverlening of wijziging van de overeengekomen prijs. 

Artikel 13 Klachten 

13.1 Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk aan OCD Opleidingen kenbaar te maken en in ieder geval binnen 8 dagen na de 

desbetreffende cursus of opleiding schriftelijk aan OCD Opleidingen te melden. Het uiten van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting. 

13.2 Het niet in achtnemen van de termijn zoals weergegeven in artikel 13.1 heeft tot gevolg dat opdrachtgever en/of de deelnemer geacht kan worden akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienst. 

13.3 Voor de inhoudelijke klachtenprocedure van OCD Opleidingen, verwijzen wij naar de Klachtenprocedure op onze website. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

14.1 Voor opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is OCD Opleidingen uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van OCD Opleidingen. 

14.2 Ingeval OCD Opleidingen jegens opdrachtgever tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst. 

14.3 OCD Opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever. 

14.4 Opdrachtgever dient ieder der deelnemers de namens OCD Opleidingen gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering door deelneming hiervan zijn de gevolgen daarvan volledig voor deelnemer. 

14.5 Al het door OCD Opleidingen verschafte onderwijsmateriaal is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. OCD Opleidingen kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. OCD Opleidingen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoeld onderwijsmateriaal. 

14.6 OCD Opleidingen en de door haar ingeschakelde docent kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van tijdens cursussen of opleidingen weergegeven aanbevelingen en adviezen. OCD Opleidingen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen en/of adviezen. 

14.7 Voor het geval opdrachtgever onderwijsmateriaal ter beschikking stelt ten behoeve van de cursus en/of opleiding, neemt opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door dit onderwijsmateriaal geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht ter zake wordt geschonden. Opdrachtgever zal OCD Opleidingen tegen alle aanspraken van derden uit diende hoofde vrijwaren. 

14.8 OCD Opleidingen is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen. 

Artikel 15 Opschorting en ontbinding 

15.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan opdrachtgever blijkt dat laatstgenoemde niet kredietwaardig is, en indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk 

of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens OCD Opleidingen, indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem/haar is verleend, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd dan wel opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft OCD Opleidingen het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van OCD Opleidingen in een dergelijk geval. 

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht 

16.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van OCD Opleidingen het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.