Disclaimer

Disclaimer
Hoewel de gegevens van OCD Opleidingen in deze website met de grootst mogelijke zorg zijn bijeengebracht, nemen de auteurs geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor eventuele typefouten of andere onjuistheden. Aan deze uitgave kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. OCD Opleidingen stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van de gepubliceerde teksten. U kunt daartoe contact met ons opnemen.

Juridische betekenis van richtlijnen
Richtlijnen bevatten aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat in het belang van de kandidaat van de richtlijn wordt afgeweken.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensebstand, of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch of enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van OCD Opleidingen. Voor het overnemen van gedeelte(n) van de teksten zoals weergegeven in deze website dient men zich tevens tot OCD Opleidingen te wenden. Het is toegestaan een deeplink op te nemen op een andere website naar de website www.ocdopleidingen.nl of naar informatie op deze website. Tevens mag de informatie op deze internetsite wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Externe links
De website www.ocdopleidingen.nl bevat hyperlinks naar websites die door andere partijen dan OCD Opleidingen worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. OCD Opleidingen heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Bescherming persoonsgegevens
Door gebruikers verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de mailservice of de inlogmogelijkheid van OCD Opleidingen zullen vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.