Klachten procedure

Klachtenprocedure OCD Opleidingen BV

Artikel 1: Definities

 1. Klacht: uiting van onvrede over:
  • de organisatie of inhoud van afgenomen dienst;
  • de manier waarop de dienst is afgerond;
  • de organisatie rondom het afleggen van een examen;
  • OCD opleidingen BV in het algemeen;
  • seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie.
    
 2. Klager: degene die een dienst of product afneemt van OCD Opleidingen BV en een klacht indient.
   
 3. Klachtverantwoordelijke: locatiemanager van OCD Opleidingen BV.

 

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient, met motivatie, binnen acht dagen na de gebeurtenis waarover wordt geklaagd te worden ingediend bij de klachtverantwoordelijke.
  Dit kan schriftelijk of per e-mail aan c.lamers@ocdopleidingen.nl.

 

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De klachtverantwoordelijke bevestigt binnen 48 uur na (op werkdagen) de ontvangst van de klacht aan de klager.
   
 2. De klachtverantwoordelijke verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de klachtverantwoordelijke beschikt.
   
 3. Na ontvangst van de klacht stelt de klachtverantwoordelijke de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
   
 4. De klacht en de wijze van afhandeling wordt geregistreerd. De gegevens worden voor een termijn van twee jaar bewaard. Daarna worden alle gegevens definitief verwijderd.
   
 5. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld
   

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht neemt de klachtverantwoordelijke een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht. Indien de klachtverantwoordelijke van opvatting is dat deze termijn te kort is, dan vermeldt zij dat in haar bevestiging, onder vermelding van een indicatie, wanneer de klager een beslissing kan verwachten.
   
 2. Indien de klacht niet door OCD Opleidingen kan worden behandeld en men hiervoor een andere partij dient te contacteren, wordt dit binnen 15 werkdagen gecommuniceerd naar de klager.
   
 3. Indien de klager niet tevreden is over het gegeven antwoord na klachten over de inhoud of beoordeling van een afgenomen examen, dan kan de klager een officiële klacht indienen de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken. Voor klachten geldt dat het besluit van de klachtverantwoordelijke bindend is en beroep hiertegen niet mogelijk is.