Klachten procedure

Informatie aanvragen

Klachtenprocedure OCD Opleidingen BV

 

Artikel 1: Definities

 1. Klacht: uiting van onvrede over:
  • de organisatie of inhoud van afgenomen dienst;
  • de manier waarop de dienst is afgerond;
  • de organisatie rondom het afleggen van een examen;
  • OCD opleidingen BV in het algemeen;
  • seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie.

 2. Klager: degene die een dienst of product afneemt van OCD Opleidingen BV en een klacht indient.

 3. Klachtverantwoordelijke: locatiemanager van OCD Opleidingen BV.

 

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient, met motivatie, binnen acht dagen na de gebeurtenis waarover wordt geklaagd te worden ingediend bij de klachtverantwoordelijke.
  Dit kan schriftelijk of per e-mail aan c.lamers@ocdopleidingen.nl.

 

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De klachtverantwoordelijke bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht aan de klager.

 2. De klachtverantwoordelijke verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de klachtverantwoordelijke beschikt.

 3. Na ontvangst van de klacht stelt de klachtverantwoordelijke de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

 4. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

 

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht neemt de klachtverantwoordelijke een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht. Indien de klachtverantwoordelijke van opvatting is dat deze termijn te kort is, dan vermeldt zij dat in haar bevestiging, onder vermelding van een indicatie, wanneer de klager een beslissing kan verwachten.
 2. Indien de klacht niet door OCD Opleidingen kan worden behandeld en men hiervoor een andere partij dient te contacteren, wordt dit binnen 15 werkdagen gecommuniceerd naar de klager.
 3. Indien de klager niet tevreden is over het gegeven antwoord na klachten over de inhoud of beoordeling van een afgenomen examen, dan kan de klager een officiële klacht indienen bij het betrokken exameninstituut. Voor overige klachten geldt dat het besluit van de klachtverantwoordelijke bindend is en beroep hiertegen niet mogelijk is. Uitsluitend in het geval van inburgering bestaat nog de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij het College van Arbitrage Inburgering van Blik op Werk.

  Waarom een training van OCD Opleidingen?

  • Jouw eigen persoonlijke trainer
  • 8.7 klantwaardering
  • Leren in kleine groepen of 1-op-1
  • Flexibel leren: jij kiest de data, tijden en de lesfrequentie
  • Altijd een locatie bij jou in de buurt of bij jou op kantoor
  • Effectief en snel leren: jij kiest de data, tijden en de lesfrequentie